ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจรับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment Plant) ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Desalination Plant) ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้าย (Mobile Treatment Plant) ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Plant) ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือระบบรีไซเคิล (Wastewater Recycle Plant) ระบบกำจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant) และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน (Waste to Energy) บริษัทเป็นหนึ่ง ในผู้นำ สำหรับการ ให้บริการ แก่ลูกค้า ขนาดใหญ่ และด้วย ประสบการณ์ ในการดำเนิน ธุรกิจ มายาวนาน บริษัท สามารถให้บริการ งานที่ต้องอาศัย ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ระดับสูง อีกทั้งยังมี รูปแบบ การให้บริการ ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทมีทีมงานที่ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการออกแบบระบบ โดยอาศัยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากบริษัทคู่ค้า เพื่อนำมาพัฒนาการออกแบบระบบให้มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

 
 
 
 

บริการของเรา

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

ติดต่อกรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อร้องเรียน ต่อบริษัทได้โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการบริษัท ตามอีเมลด้านล่าง เพื่อให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว

ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

อีเมล : audit.committee@hydrotek.co.th

ติดต่อเลขานุการบริษัท

อีเมล : company.secretary@hydrotek.co.th

แบบฟอร์มติดต่อ

Contact Form