บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02-936-1661-2

ต่อ 630

อีเมล : ir@hydrotek.co.th