เว็บไซต์ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ( “บริษัท”)  ซึ่งอาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับ “คุกกี้” ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้าชม ( “คุณ”)  บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัทเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตรงตามความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น  โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณได้  เพื่อไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้  หากคุณไม่ต้องการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์บริษัท  คุณสามารถตั้งค่าไม่รับคุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) หรือไม่ใช้งานเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม หากปิดการทำงานคุกกี้ ฟังก์ชั่น คุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์

คุกกี้คืออะไร

          คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกติดตั้งลงไปยังเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณเพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่นสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นที่คุณชื่นชอบ ได้อย่างต่อเนื่อง

ประเภทของคุกกี้

 1. คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (First-Party Cookies) คือ คุกกี้สำหรับบุคคลที่หนึ่ง เป็นคุกกี้ที่จัดทำขึ้นเองโดยเว็บไซต์ของบริษัท คุกกี้ประเภทนี้สามารถถูกอ่านได้จากระบบเว็บไซต์ของบริษัทเอง
 2. คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies) คือ คุกกี้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลที่สาม เป็นคุกกี้ที่ถูกจัดทำขึ้นโดยองค์กร หน่วยงาน บริษัทหรือบุคคลภายนอกที่ บริษัทได้ใช้บริการอยู่ เช่น บริษัทอาจใช้บริการสร้างและส่งโฆษณา การแสดงภาพและเสียง หรือวีดีโอ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท คุณอาจพบเนื้อหาจากแหล่งอื่นที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บไซต์บริษัท ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้เป็นผู้กำหนดคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยบริษัทไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามนั้นได้ เช่น คุณอาจพบเนื้อหาที่ฝังมาจาก Facebook หรือ Youtube เป็นต้น

วัตถุประสงค์และประเภทการใช้งานคุกกี้

          คุกกี้อาจจะถูกนำมาใช้เพื่อตอบสนองการใช้งานผู้เข้าใช้เว็บไซต์ ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ระบบเว็บไซต์มีประสิทธิภาพการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น โดยคุกกี้แต่ละประเภทถูกจัดทำขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์แตกต่างกัน ดังนี้

 1. คุกกี้ประเภทจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์และไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของบริษัทได้ และโดยปกติคุกกี้เหล่านี้จะตอบสนองต่อการร้องขอบริการของคุณ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบสอบถาม คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณทำการบล๊อกหรือยกเลิกได้
 2. คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพการทำงาน (Analytic/Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หน้าไหนได้รับความนิยมมากที่สุดน้อยที่สุด เพื่อนำมาใช้ในการวัดผล ประเมิน ปรับปรุง พัฒนา สินค้า/บริการ บนเว็บไซต์ ให้ตอบสนองความต้องการและการใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น

 3. คุกกี้ประเภทเก็บสถิติ (Statistic Cookies)

  คุกกี้ที่ช่วยให้บริษัท สามารถบันทึกข้อมูลทางสถิติของผู้ใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท โดยการประมวลผล และรายงานข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตน

 4. คุกกี้ประเภทการตลาด (Marketing Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อผลประโยชน์การโฆษณาและการดำเนินการด้านการตลาด เช่น การส่งเสริมการขาย วิเคราะห์พฤติกรรมของคุณเพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการต่างๆให้เหมาะสม

 5. คุกกี้ประเภทการทำงาน (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ Log In ข้อมูลการตั้งค่าหรือตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณสามารถกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ในครั้งถัดไป การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 6. คุกกี้ประเภทกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้บริษัทสามารถวิเคราะห์ความสนใจของคุณได้ ทั้งนี้ หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทใช้ คุกกี้ประเภทนี้ คุณอาจจะได้รับข้อมูลและโฆษณาทั่วไปที่ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

การปรับปรุงนโยบายคุกกี้

          บริษัทอาจทำการปรับปรุงนโยบายคุกกี้เป็นครั้งคราว เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากบริษัททำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสำคัญใด ๆ ในนโยบายคุกกี้ที่กล่าว บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและบริษัทอาจจะขอความยินยอมจากคุณอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนได้