ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Desalination Plant)
เป็นการนำน้ำทะเลเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้น้ำจืด ซึ่งลูกค้าที่ต้องการใช้บริการดังกล่าว ได้แก่ ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่พื้นที่ใกล้หรือติดกับทะเลหรืออยู่ในพื้นที่ ที่น้ำจืดมีราคาสูง หรือขาดแคลนน้ำจืด โดยน้ำทะเลที่นำมาใช้ ในการผลิตต้องผ่านกระบวนการกรองเอาสารละลายและความขุ่นออก ขั้นตอนการผลิตจะมีความคล้ายคลึงกับขั้นตอนการผลิตน้ำประปา แต่ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากกว่า โดยใช้ระบบการกรองที่ใช้แรงดันผ่านตัวกรองที่มีความละเอียดสูง ได้แก่ การใช้ระบบกรองแบบ MF หรือ UF และ RO ซึ่งเรียกว่า Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)
ขั้นตอนการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
1. สูบน้ำจากทะเล
2. นำมาผ่านกระบวนการกรองด้วยระบบเมมเบรนแบบ MF หรือ UF เพื่อกรองอนุภาคสารแขวนลอยออก
3. นำมาผ่านกระบวนการกรองด้วยระบบเมมเบรนแบบ SWRO เพื่อกรองสารละลายเกลือออกให้ได้น้ำจืด
4. เก็บไว้ในถังน้ำใสเพื่อรอใช้งาน
Buy now