ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Desalination Plant)
เป็นการนำน้ำทะเลเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้น้ำจืด ซึ่งลูกค้าที่ต้องการใช้บริการดังกล่าว ได้แก่ ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่พื้นที่ใกล้หรือติดกับทะเลหรืออยู่ในพื้นที่ ที่น้ำจืดมีราคาสูง หรือขาดแคลนน้ำจืด โดยน้ำทะเลที่นำมาใช้ ในการผลิตต้องผ่านกระบวนการกรองเอาสารละลายและความขุ่นออก ขั้นตอนการผลิตจะมีความคล้ายคลึงกับขั้นตอนการผลิตน้ำประปา แต่ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากกว่า โดยใช้ระบบการกรองที่ใช้แรงดันผ่านตัวกรองที่มีความละเอียดสูง ได้แก่ การใช้ระบบกรองแบบ MF หรือ UF และ RO ซึ่งเรียกว่า Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)
c
ขั้นตอนการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
1. สูบน้ำจากทะเล
2. นำมาผ่านกระบวนการกรองด้วยระบบเมมเบรนแบบ MF หรือ UF เพื่อกรองอนุภาคสารแขวนลอยออก
3. นำมาผ่านกระบวนการกรองด้วยระบบเมมเบรนแบบ SWRO เพื่อกรองสารละลายเกลือออกให้ได้น้ำจืด
4. เก็บไว้ในถังน้ำใสเพื่อรอใช้งาน