ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ลำดับ Top 10 Shareholders No. of Shares % Shares
1.  น.ส. ภริษา ฉายาวสันต์ 390,000,000 30.46
2.  นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 210,000,000 16.40
3.  นาย สลิบ สูงสว่าง 77,765,006 6.07
4.  นาย กิตติ ชีวะเกตุ 73,524,560 5.74
5.  นาย ทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์ 64,971,700 5.07
6.  นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 42,721,700 3.34
7.  น.ส. สุกัลยา ผาลี 41,840,000 3.27
8.  นาง เครือวัลย์ ไตรสวัสดิ์วงศ์ 37,839,500 2.96
9.  น.ส. วิลาวัลย์ จารุมโนภาส 20,132,000 1.57
10.  น.ส. จารินี ภู่พราหมณ์ 17,005,086 1.33
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้า