ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1.  นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 84,484,688 14.32
2.  นายทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์ 54,999,600 9.32
3.  นายกิตติ ชีวะเกตุ 53,674,360 9.10
4.  นายสลิบ สูงสว่าง 50,013,103 8.48
5.  น.ส.วิลาวัลย์ จารุมโนภาส 26,987,003 4.57
6.  นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 19,000,000 3.22
7.  นางศัลยา จารุจินดา 15,461,637 2.62
8.  น.ส.ธิติมา ตั้งอร่ามวงศ์ 13,021,600 2.21
9.  นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 9,975,940 1.69
10.  นายเชน ฦาไชย 8,795,015 1.49
11.  นายณัฏฐวัฒน์ วุฒิ 8,238,456 1.40
12.  นายเมธา รังสิยาวรานนท์ 5,907,990 1.00
13.  นายคมกริช วิมลชัยฤกษ์ 5,500,000 0.93
14.  นายไพศิลป์ วรวิสุทธิกูล 4,969,343 0.84
15.  น.ส.เบญจมาศ ชมไพร 4,706,470 0.80
16.  นายปรินทร์ พัฒนาภรณ์ 4,544,897 0.77
17.  นายพรชัย อริยะเมธิน 4,322,000 0.73
18.  น.ส.อักษร วิจิตโท 4,120,673 0.70
19.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,823,229 0.65
20.  น.ส.ภัทรียา ศรีอุดม 3,450,100 0.58
21.  นายเทพรักษ์ สุรทานต์นนท์ 3,000,000 0.51
22.  นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร 2,954,367 0.50
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้า
Buy now