ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 84,484,688 14.32
2.  นายทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์ 54,999,600 9.32
3.  นายกิตติ ชีวะเกตุ 53,674,360 9.10
4.  นายสลิบ สูงสว่าง 50,013,103 8.48
5.  น.ส.วิลาวัลย์ จารุมโนภาส 26,987,003 4.57
6.  นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 19,000,000 3.22
7.  นางศัลยา จารุจินดา 15,461,637 2.62
8.  น.ส.ธิติมา ตั้งอร่ามวงศ์ 13,021,600 2.21
9.  นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 9,975,940 1.69
10.  นายณัฏฐวัฒน์ วุฒิ 9,768,556 1.66
11.  นายเชน ฦาไชย 8,795,015 1.49
12.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,031,407 1.02
13.  นายเมธา รังสิยาวรานนท์ 5,907,990 1.00
14.  นายพรชัย อริยะเมธิน 5,222,000 0.89
15.  นายไพศิลป์ วรวิสุทธิกูล 4,969,343 0.84
16.  น.ส.เบญจมาศ ชมไพร 4,706,470 0.80
17.  นายปรินทร์ พัฒนาภรณ์ 4,544,897 0.77
18.  น.ส.อักษร วิจิตโท 4,120,673 0.70
19.  นายเทพรักษ์ สุรทานต์นนท์ 3,490,000 0.59
20.  น.ส.ภัทรียา ศรีอุดม 3,450,100 0.58
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้า
Buy now