ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO-W2) ปี 2567
ข้อกำหนดสิทธิ HYDRO-W2
เอกสารที่ใช้ยื่นแสดงความจำนงการใช้สิทธิ:(HYDRO-W2) ปี 2567
แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO-W2) ปี 2567
ใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2(HYDRO – W2)
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (HYDRO-W1) ปี 2563
เอกสารที่ใช้ยื่นแสดงความจำนงการใช้สิทธิ:(HYDRO-W1)
แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO-W1) ปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้า
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.