คณะกรรมการบริษัท

 

นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

ประธานกรรมการ


นายบรรเจิด ทองเจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจาราณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ


นายสมชาญ ปัญจะลักษณ์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ


นายสลิบ สูงสว่าง

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ


พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ


ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ


ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ


บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 1,668,058,615 บาท

บริษัทย่อย

 
100

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ 100%

99.96

บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จำกัด 99.96%

80

บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีมมัณฑะเลย์ จำกัด 80%

100

กิจการร่วมค้า สหไฮโดร 100%

100

กิจการร่วมค้า สหไฮโดร ปทุมธานี 2 100%

40

บริษัท เอสยูที ไฮโดร จำกัด 40%

100

กิจการร่วมค้า ไฮโดร-รินทร์รัตน์ 100%

orgchart-2020-t