ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจรับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment Plant) ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Desalination Plant) ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้าย (Mobile Treatment Plant) ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Plant) ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือระบบรีไซเคิล (Wastewater Recycle Plant) ระบบกำจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant) และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน (Waste to Energy)บริษัทเป็นหนึ่ง ในผู้นำ สำหรับการ ให้บริการ แก่ลูกค้า ขนาดใหญ่ และด้วย ประสบการณ์ ในการดำเนิน ธุรกิจ มายาวนาน บริษัท สามารถให้บริการ งานที่ต้องอาศัย ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ระดับสูง อีกทั้งยังมี รูปแบบ การให้บริการ ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทมีทีมงานที่ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการออกแบบระบบ โดยอาศัยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากบริษัทคู่ค้า เพื่อนำมาพัฒนาการออกแบบระบบให้มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
  1. การบริการครบวงจร ตัั้งแต่การออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตัั้งและเดินระบบ ที่เน้นคุณภาพระดับสากลและประสิทธิภาพ ในการใช้งาน ในราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงส่งมอบงานให้ตรงเวลา
  2. การบริหารและควบคุมต้นทุนการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. การพัฒนาบุคลากร ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
  4. ผ่านการบริการหลังการขายที่ี่ดีและน่าประทับใจ การขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  5. ภายใต้กรอบการสร้างและพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรที่ี่มีประสิทธิภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ
  6. การเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างชิวิต ความเป็นอยู่ที่ี่ดีในสังคม

บริการของเรา


ติดต่อเรา

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

 
Buy now