วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำด้านงานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

1. การบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษา การออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง เดินระบบและบำรุงรักษา ที่เน้นคุณภาพระดับมาตรฐานสากล รวมถึงการส่งมอบงานที่ตรงเวลา และราคาที่สมเหตุผล

2. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยคุณภาพและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ด้วยการบริการหลังการขายที่ดีและน่าประทับใจ

3. การแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในการลงทุน เพื่อสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ โดยการบริหารงานและการควบคุมงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การสร้างและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ

4. การพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงาน

5. การดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความใส่ใจในสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้