ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1.  น.ส. ภริษา ฉายาวสันต์ 68,125,000 21.84
2.  นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 52,503,958 16.83
3.  นาย ทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์ 14,724,100 4.72
4.  น.ส. สุกัลยา ผาลี 14,400,751 4.62
5.  นาย ธนวินท์ สิทธิชัยวิเศษ 12,884,800 4.13
6.  นาย กิตติ ชีวะเกตุ 10,964,249 3.52
7.  น.ส. ณุวภา วิทูรชวลิตวงษ์ 10,150,700 3.25
8.  นาง เครือวัลย์ ไตรสวัสดิ์วงศ์ 7,486,394 2.40
9.  นาย สลิบ สูงสว่าง 5,151,200 1.65
10.  นาง พิมพ์ลดา พิพัฒน์ปากรณ์ 4,604,910 1.48