ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1.  น.ส. ภริษา ฉายาวสันต์ 113,541,666 24.15
2.  นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 87,506,596 18.61
4.  น.ส. สุกัลยา ผาลี 43,202,251 9.19
3.  นาย ทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์ 34,356,232 7.31
5.  น.ส. ณุวภา วิทูรชวลิตวงษ์ 23,684,966 5.04
6.  นาย ธนวินท์ สิทธิชัยวิเศษ 16,510,700 3.51
7.  นาง เครือวัลย์ ไตรสวัสดิ์วงศ์ 12,477,323 2.65
8.  นาง พิมพ์ลดา พิพัฒน์ปากรณ์ 11,665,772 2.48
9.  นาย กิตติ ชีวะเกตุ 10,964,249 2.33
10.  นาย สลิบ สูงสว่าง 5,130,000 1.09