บมจ.ไฮโดรเท็ค
ลำดับ Top 10 Shareholders No. of Shares % Shares
1.  น.ส. ภริษา ฉายาวสันต์ 390,000,000 25.38
2.  นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 252,865,000 16.46
3.  นาย ทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์ 78,528,300 5.11
4.  นาย กิตติ ชีวะเกตุ 73,144,560 4.76
5.  นาง เครือวัลย์ ไตรสวัสดิ์วงศ์ 66,403,200 4.32
6.  น.ส. สุกัลยา ผาลี 60,616,752 3.95
7.  นาย สลิบ สูงสว่าง 43,882,347 2.86
8.  น.ส. ณุวภา วิทูรชวลิตวงษ์ 43,755,600 2.85
9.  นาง พิมพ์ลดา พิพัฒน์ปากรณ์ 20,359,600 1.33
10.  น.ส. วิลาวัลย์ จารุมโนภาส 20,132,000 1.31