วันที่/เวลาหัวข้อข่าวลิงค์ข่าว
02 ม.ค. 2562 17:13แจ้งผู้บริหารเกษียณอายุรายละเอียด
13 พ.ย. 2561 13:21 การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562รายละเอียด
13 พ.ย. 2561 09:01ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ HYDROรายละเอียด
12 พ.ย. 2561 19:24คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561รายละเอียด
12 พ.ย. 2561 19:22งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
12 พ.ย. 2561 19:19สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)รายละเอียด
01 ต.ค. 2561 08:45SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประำจำวันที่ 28 กันยายน 2561รายละเอียด
31 ส.ค. 2561 20:07SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2561รายละเอียด
27 ส.ค. 2561 18:45รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
24 ส.ค. 2561 19:24SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2561รายละเอียด
20 ส.ค. 2561 17:40กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)รายละเอียด
15 ส.ค. 2561 09:02 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนรายละเอียด
14 ส.ค. 2561 18:00 แจ้งการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมรายละเอียด
14 ส.ค. 2561 17:59แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระรายละเอียด
14 ส.ค. 2561 08:28งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)ZIP
14 ส.ค. 2561 08:28 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561รายละเอียด
14 ส.ค. 2561 08:28 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)รายละเอียด
31 ก.ค. 2561 07:33หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 1 สิงหาคม 2561รายละเอียด
26 ก.ค. 2561 18:15แจ้งการรับโอนกิจการทั้งหมด, ผลการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), และการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)รายละเอียด
26 ก.ค. 2561 18:14 รายงานความคืบหน้าเรื่องการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด (แก้ไข)รายละเอียด
25 ก.ค. 2561 17:35แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพรายละเอียด
25 ก.ค. 2561 17:23รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
25 ก.ค. 2561 13:52 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)รายละเอียด
25 ก.ค. 2561 13:49 แจ้งเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไข)รายละเอียด
24 ก.ค. 2561 17:59แจ้งเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รายละเอียด
24 ก.ค. 2561 17:47แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่รายละเอียด
23 ก.ค. 2561 12:53แจ้งการรับโอนกิจการทั้งหมด, ผลการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), และการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)รายละเอียด
20 ก.ค. 2561 18:30รายงานความคืบหน้าเรื่องการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดรายละเอียด
22 มิ.ย. 2561 18:02 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)รายละเอียด
22 มิ.ย. 2561 18:00แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายละเอียด
01 มิ.ย. 2561 17:32แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออกรายละเอียด
21 พ.ค. 2561 17:35 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (ฉบับภาษาไทย)รายละเอียด
21 พ.ค. 2561 13:08 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ฉบับภาษาอังกฤษ)รายละเอียด
14 พ.ค. 2561 07:43การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ฉบับภาษาไทย)รายละเอียด
11 พ.ค. 2561 17:32คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561รายละเอียด
11 พ.ค. 2561 17:31งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
11 พ.ค. 2561 17:31สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)รายละเอียด
10 พ.ค. 2561 18:18 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561รายละเอียด
08 พ.ค. 2561 17:54สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพ และแบบรายงานการเพิ่มทุน (เพิ่มเติม 2)รายละเอียด
08 พ.ค. 2561 17:53สารสนเทศเรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์ (เพิ่มเติม 2)รายละเอียด
08 พ.ค. 2561 17:52แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง การกำหนดวันประชุม EGM ครั้งที่ 1/2561 การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติม 3)รายละเอียด
03 พ.ค. 2561 17:54ข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมในรายงาน IFA เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ครั้งที่ 2)รายละเอียด
30 เม.ย. 2561 17:43แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561รายละเอียด
26 เม.ย. 2561 19:46 รายงาน IFA ต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)รายละเอียด
26 เม.ย. 2561 19:44 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทรายละเอียด
12 เม.ย. 2561 19:49สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพ และแบบรายงานการเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)รายละเอียด
12 เม.ย. 2561 19:43สารสนเทศเรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์ (เพิ่มเติม)รายละเอียด
12 เม.ย. 2561 19:42 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง การกำหนดวันประชุม EGM ครั้งที่ 1/2561 การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติม 2)รายละเอียด
12 เม.ย. 2561 19:38 สรุปสาระสำคัญจากสารสนเทศแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 (เพิ่มเติม)รายละเอียด
12 เม.ย. 2561 19:37 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เพื่อยกเลิกการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)รายละเอียด
05 เม.ย. 2561 18:53แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่รายละเอียด
05 เม.ย. 2561 08:49 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพ และแบบรายงานการเพิ่มทุนรายละเอียด
05 เม.ย. 2561 08:48สารสนเทศเรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์รายละเอียด
05 เม.ย. 2561 08:42 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง การกำหนดวันประชุม EGM ครั้งที่ 1/2561 การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติม)รายละเอียด
05 เม.ย. 2561 08:40สรุปสาระสำคัญจากสารสนเทศแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561รายละเอียด
04 เม.ย. 2561 08:54แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัดรายละเอียด
02 เม.ย. 2561 17:57 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซด์ของบริษัทรายละเอียด
30 มี.ค. 2561 18:25การเผยแพร่รายงานประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทรายละเอียด
20 มี.ค. 2561 17:44กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
26 ก.พ. 2561 08:13คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560รายละเอียด
26 ก.พ. 2561 08:12งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)รายละเอียด
26 ก.พ. 2561 08:12สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)รายละเอียด
31 ม.ค. 2561 08:08หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียด
30 ม.ค. 2561 17:26รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
19 ม.ค. 2561 13:13แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมที่ลาออก (แก้ไข)รายละเอียด
18 ม.ค. 2561 17:34แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมที่ลาออกรายละเอียด
15 ม.ค. 2561 18:34แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561รายละเอียด
15 ม.ค. 2561 18:57แจ้งเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไข)รายละเอียด
09 ม.ค. 2561 20:08แจ้งเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดรายละเอียด
09 ม.ค. 2561 20:07แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)รายละเอียด
04 ม.ค. 2561 17:57กรรมการผู้จัดการลาออกรายละเอียด
04 ม.ค. 2561 08:33หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 5 มกราคม 2561รายละเอียด
27 ธ.ค. 2560 20:42แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)รายละเอียด
18 ธ.ค. 2560 18:53แจ้งขยายระยะเวลากำหนดการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement)รายละเอียด
18 ธ.ค. 2560 18:51SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2560รายละเอียด
08 ธ.ค. 2560 08:52การเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอียด
04 ธ.ค. 2560 17:17 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (ฉบับภาษาไทย)รายละเอียด
21 พ.ย. 2560 18:08แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560รายละเอียด
13 พ.ย. 2560 17:10การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมรายละเอียด
10 พ.ย. 2560 17:07คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 17:06สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 17:06งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
31 ต.ค. 2560 18:22การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560รายละเอียด
27 ต.ค. 2560 17:31หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายรายละเอียด
27 ต.ค. 2560 08:50ชี้แจงข่าวและข้อมูลรายละเอียด
19 ต.ค. 2560 20:42แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2560 เรื่องการเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน รายละเอียด
09 ต.ค. 2560 08:38แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท เอสยูที ไฮโดร จำกัดรายละเอียด
09 ต.ค. 2560 08:34แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2560 เรื่อง กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ,วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม, วันกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายละเอียด
09 ต.ค. 2560 08:21แจ้งยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 , ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนรายละเอียด
04 ต.ค. 2560 12:45 ชี้แจงความคืบหน้าโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบำบัดน้ำเสีย ในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เพิ่มเติม)รายละเอียด
03 ต.ค. 2560 18:01แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560รายละเอียด
26 ก.ย. 2560 18:21แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)รายละเอียด
26 ก.ย. 2560 13:07 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)รายละเอียด
25 ก.ย. 2560 09:00 ชี้แจงความคืบหน้าโครงการลงทุนลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบำบัดน้ำเสีย ในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์รายละเอียด
25 ก.ย. 2560 08:57แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560รายละเอียด
22 ก.ย. 2560 08:58แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:27คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:25งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:21สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)รายละเอียด
18 ก.ค. 2560 18:16รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
19 พ.ค. 2560 17:58การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) รายละเอียด
11 พ.ค. 2560 19:13 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
11 พ.ค. 2560 19:11 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560รายละเอียด
11 พ.ค. 2560 19:11 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)รายละเอียด
11 พ.ค. 2560 18:32การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ฉบับภาษาไทย)รายละเอียด
28 เม.ย. 2560 17:59แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560รายละเอียด
28 มี.ค. 2560 18:00การเผยแพร่รายงานประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทรายละเอียด
22 มี.ค. 2560 18:11การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 08:43งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 08:42คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 08:42 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)รายละเอียด
24 ก.พ. 2560 18:27กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผลรายละเอียด
24 ม.ค. 2560 17:20รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
17 ม.ค. 2560 18:30 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560รายละเอียด
17 ม.ค. 2560 18:02การแต่งตั้งประธานกรรมการรายละเอียด
06 ม.ค. 2560 17:17ประธานกรรมการลาออกรายละเอียด
15 พ.ย. 2559 17:28การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560รายละเอียด
14 พ.ย. 2559 20:30สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) แก้ไขรายละเอียด
14 พ.ย. 2559 19:56 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559รายละเอียด
14 พ.ย. 2559 19:55งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559รายละเอียด
14 พ.ย. 2559 19:54สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)รายละเอียด
11 ส.ค. 2559 17:23คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559รายละเอียด
11 ส.ค. 2559 17:22สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)รายละเอียด
11 ส.ค. 2559 17:19งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559รายละเอียด
22 ก.ค. 2559 20:53รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
22 มิ.ย. 2559 17:39แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัทรายละเอียด
10 มิ.ย. 2559 18:40การกำหนดราคาขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด ให้กับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)รายละเอียด
26 พ.ค. 2559 18:53 การกำหนดราคาขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด ให้กับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)รายละเอียด
18 พ.ค. 2559 13:26 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ฉบับภาษาอังกฤษ)รายละเอียด
17 พ.ค. 2559 07:54 การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด ให้กับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)รายละเอียด
16 พ.ค. 2559 08:08 การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด ให้กับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)รายละเอียด
16 พ.ค. 2559 08:01งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559รายละเอียด
16 พ.ค. 2559 07:55 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559 รายละเอียด
16 พ.ค. 2559 07:53สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)รายละเอียด
13 พ.ค. 2559 17:46หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายรายละเอียด
10 พ.ค. 2559 17:07 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ฉบับภาษาไทย)รายละเอียด
28 เม.ย. 2559 17:25แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559รายละเอียด
28 มี.ค. 2559 17:09การเผยแพร่รายงานประจำปี 2558รายละเอียด
17 มี.ค. 2559 17:46การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559รายละเอียด
25 ก.พ. 2559 12:53คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 (เพิ่มเติม Template)รายละเอียด
25 ก.พ. 2559 08:29งบการเงินรายปี 2558รายละเอียด
25 ก.พ. 2559 08:29การวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายบริหารรายละเอียด
25 ก.พ. 2559 08:28 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)รายละเอียด
24 ก.พ. 2559 21:25กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และงดจ่ายเงินปันผลรายละเอียด
Buy now