วันที่/เวลาหัวข้อข่าวลิงค์ข่าว
05 มิ.ย. 2567
18:07
แหล่งข่าว
HYDRO"
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HYDRO-W2 (F53-5)รายละเอียด
23 พ.ค. 2567
17:39
แหล่งข่าว
HYDRO"
รายงานผลการประชุม Public Presentationรายละเอียด
16 พ.ค. 2567
19:43
แหล่งข่าว
HYDRO"
กำหนดการประชุม Public Presentationรายละเอียด
16 พ.ค. 2567
09:15
แหล่งข่าว
HYDRO"
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, CS หลักทรัพย์ของ HYDRO ITD และ SBNEXT กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567รายละเอียด
15 พ.ค. 2567
21:36
แหล่งข่าว
HYDRO"
กำหนดการใช้สิทธิของ HYDRO-W2รายละเอียด
15 พ.ค. 2567
19:21
แหล่งข่าว
HYDRO"
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)รายละเอียด
15 พ.ค. 2567
19:07
แหล่งข่าว
HYDRO"
ชี้แจงรายงานผู้สอบบัญชีกรณีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินระหว่างการไตรมาส 1 2567รายละเอียด
15 พ.ค. 2567
19:04
แหล่งข่าว
HYDRO"
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
15 พ.ค. 2567
18:54
แหล่งข่าว
HYDRO"
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567รายละเอียด
14 พ.ค. 2567
19:44
แหล่งข่าว
HYDRO"
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯรายละเอียด
30 เม.ย. 2567
20:04
แหล่งข่าว
HYDRO"
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายละเอียด
23 เม.ย. 2567
18:53
แหล่งข่าว
HYDRO"
แจ้งการลาออกของกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกรายละเอียด
02 เม.ย. 2567
20:28
แหล่งข่าว
HYDRO"
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯรายละเอียด
26 มี.ค. 2567
17:46
แหล่งข่าว
HYDRO"
แจ้งแต่งตั้งกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) และการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม (แก้ไข)รายละเอียด
18 มี.ค. 2567
08:34
แหล่งข่าว
HYDRO"
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนเครื่องหมาย C เป็น CB บนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน มีผลวันที่ 25 มี.ค. 2567รายละเอียด
12 มี.ค. 2567
17:55
แหล่งข่าว
HYDRO"
รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
08 มี.ค. 2567
08:36
แหล่งข่าว
HYDRO"
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 (แก้ไข)รายละเอียด
06 มี.ค. 2567
07:00
แหล่งข่าว
HYDRO"
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 05 มีนาคม 2567รายละเอียด
01 มี.ค. 2567
17:16
แหล่งข่าว
HYDRO"
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การงดจ่ายเงินปันผล การลดทุน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (แก้ไข)รายละเอียด
01 มี.ค. 2567
17:12
แหล่งข่าว
HYDRO"
กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)รายละเอียด
01 มี.ค. 2567
09:19
แหล่งข่าว
HYDRO"
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566รายละเอียด
01 มี.ค. 2567
07:40
แหล่งข่าว
HYDRO"
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การงดจ่ายเงินปันผล การลดทุน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับรายละเอียด
01 มี.ค. 2567
07:29
แหล่งข่าว
HYDRO"
ชี้แจงรายงานผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566รายละเอียด
01 มี.ค. 2567
07:13
แหล่งข่าว
HYDRO"
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566รายละเอียด
01 มี.ค. 2567
07:10
แหล่งข่าว
HYDRO"
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)รายละเอียด
19 ก.พ. 2567 08:57:00
แหล่งข่าว
HYDRO"
สรุปข้อสนเทศ HYDRO-W2รายละเอียด
19 ก.พ. 2567 06:30:00
แหล่งข่าว
HYDRO"
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : HYDRO-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567รายละเอียด
15 ก.พ. 2567 18:45:00
แหล่งข่าว
HYDRO"
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5) (แก้ไข)รายละเอียด
07 ก.พ. 2567 17:57:00
แหล่งข่าว
HYDRO"
แจ้งขยายระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(Right Offering : RO) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) (แก้ไข template)รายละเอียด
07 ก.พ. 2567 12:39:00
แหล่งข่าว
HYDRO"
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)รายละเอียด
07 ก.พ. 2567 06:30:00
แหล่งข่าว
HYDRO"
หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567รายละเอียด
05 ก.พ. 2567 20:13:00
แหล่งข่าว
HYDRO"
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)รายละเอียด
24 ม.ค. 2567 12:42:00
แหล่งข่าว
HYDRO"
แจ้งขยายระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) (แก้ไข)รายละเอียด
23 ม.ค. 2567 21:24:00
แหล่งข่าว
HYDRO"
แจ้งขยายระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(Right Offering : RO) (แก้ไข)รายละเอียด
28 ธ.ค. 2566
17:18
แหล่งข่าว
HYDRO"
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯรายละเอียด
25 ธ.ค. 2566
17:53
แหล่งข่าว
HYDRO
การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่า (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2)รายละเอียด
25 ธ.ค. 2566
17:53
แหล่งข่าว
HYDRO
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอคำถามล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567รายละเอียด
14 ธ.ค. 2566
21:50
แหล่งข่าว
HYDRO
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566รายละเอียด
24 พ.ย. 2566
17:06
แหล่งข่าว
HYDRO
รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย"C"รายละเอียด
14 พ.ย. 2566
19:45
แหล่งข่าว
HYDRO
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566รายละเอียด
14 พ.ย. 2566
19:32
แหล่งข่าว
HYDRO
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
14 พ.ย. 2566
19:13
แหล่งข่าว
HYDRO
กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง(Public Presentation)รายละเอียด
06 พ.ย. 2566
19:28
แหล่งข่าว
HYDRO
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 เรื่องการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 การลดทุน การเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) (แก้ไขครั้งที่ 2)รายละเอียด
06 พ.ย. 2566
12:58
แหล่งข่าว
HYDRO
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 เรื่องการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 การลดทุน การเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) (แก้ไข)รายละเอียด
03 พ.ย. 2566
09:00
แหล่งข่าว
HYDRO
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 เรื่องการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 การลดทุน การเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2)รายละเอียด
25 ส.ค. 2566
08:56
แหล่งข่าว
HYDRO
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 (แก้ไข)รายละเอียด
17 ส.ค. 2566
20:15
แหล่งข่าว
HYDRO
รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
10 ส.ค. 2566
21:55
แหล่งข่าว
HYDRO
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
10 ส.ค. 2566
21:48
แหล่งข่าว
HYDRO
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566รายละเอียด
10 ส.ค. 2566
21:27
แหล่งข่าว
HYDRO
กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง(Public Presentationรายละเอียด
26 พ.ค. 2566
17:32
แหล่งข่าว
HYDRO
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบิษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รายละเอียด
17 พ.ค. 2566
17:41
แหล่งข่าว
HYDRO
รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
15 พ.ค. 2566
08:08
แหล่งข่าว
HYDRO
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)รายละเอียด
15 พ.ค. 2566
07:05
แหล่งข่าว
HYDRO
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
15 พ.ค. 2566
07:05
แหล่งข่าว
HYDRO
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566รายละเอียด
12 พ.ค. 2566
18:04
แหล่งข่าว
HYDRO
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566รายละเอียด
12 พ.ค. 2566
18:01
แหล่งข่าว
HYDRO
กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)รายละเอียด
26 เม.ย. 2566
06:35
แหล่งข่าว
HYDRO
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายละเอียด
24 มี.ค. 2566
17:24
แหล่งข่าว
HYDRO
แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566รายละเอียด
17 มี.ค. 2566
17:11
แหล่งข่าว
HYDRO
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2566 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท,การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ,การงดจ่ายเงินปันผล,แก้ไข Record Date และแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม) แก้ไข Templateรายละเอียด
16 มี.ค. 2566
17:48
แหล่งข่าว
HYDRO
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2566 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท,การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate),การงดจ่ายเงินปันผล,แก้ไข Record Date และแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)รายละเอียด
15 มี.ค. 2566
17:22
แหล่งข่าว
HYDRO
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2566 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท,การมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate),การงดจ่ายเงินปันผล,แก้ไข Record Date และแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)รายละเอียด
15 มี.ค. 2566
09:00
แหล่งข่าว
HYDRO
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2566 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท,การมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate),การงดจ่ายเงินปันผล,แก้ไข Record Date และแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)รายละเอียด
09 มี.ค. 2566
12:44
แหล่งข่าว
HYDRO
รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
02 มี.ค. 2566
20:50
แหล่งข่าว
HYDRO
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2566 มีกำหนดงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566รายละเอียด
02 มี.ค. 2566
20:49
แหล่งข่าว
HYDRO
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566รายละเอียด
01 มี.ค. 2566
19:36
แหล่งข่าว
HYDRO
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2566 มีกำหนดงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566รายละเอียด
01 มี.ค. 2566
06:38
แหล่งข่าว
HYDRO
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565รายละเอียด

01 มี.ค. 2566
06:36
แหล่งข่าว
HYDRO
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)รายละเอียด
28 ก.พ. 2566
21:52
แหล่งข่าว
HYDRO
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2566 มีกำหนดงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566รายละเอียด
28 ก.พ. 2566
18:43
แหล่งข่าว
HYDRO
กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)รายละเอียด
31 ม.ค. 2566 19:27HYDRO รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
26 ธ.ค. 2565 12.36HYDRO แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีรายละเอียด
09 ธ.ค. 2565 08:27HYDRO แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงรายละเอียด
30 พ.ย. 2565 18:17HYDRO แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566รายละเอียด
30 พ.ย. 2565 18:03HYDRO แจ้งเปลี่ยนแปลง CFOรายละเอียด
24 พ.ย. 2565 18:00HYDRO รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
17 พ.ย. 2565 17:52HYDRO ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566รายละเอียด
14 พ.ย. 2565 07:48HYDRO เรื่องกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง(Public Presentation)รายละเอียด
14 พ.ย. 2565 07:46HYDRO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565รายละเอียด
14 พ.ย. 2565 07:46HYDRO สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
17 ส.ค. 2565 13:25HYDRO เรื่องรายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย"C"รายละเอียด
10 ส.ค. 2565 20:47HYDRO เรื่องกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง(Public Presentation)รายละเอียด
10 ส.ค. 2565 19:04HYDRO สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
10 ส.ค. 2565 18:08HYDRO สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
10 ส.ค. 2565 18:07HYDRO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565รายละเอียด
27 ก.ค. 2565 12:50HYDRO รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
08 ก.ค. 2565 17:11mai ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ HYDROรายละเอียด
08 ก.ค. 2565 17:08mai การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ HYDROรายละเอียด
08 ก.ค. 2565 12:34HYDRO เรื่อง แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้างขาดทุนสะสมรายละเอียด
30 มิ.ย. 2565 08:28mai การห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ HYDROรายละเอียด
29 มิ.ย. 2565 07:17HYDRO เรื่อง แจ้งผลคำคัดค้านมติการลดทุนของเจ้าหนี้ และขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SPรายละเอียด
27 มิ.ย. 2565 12:40HYDRO เรื่อง แจ้งการตั้งบุคคลเพื่อรับเป็นผู้เกลี่ยหุ้นในการปัดเศษหุ้น (Balancer)รายละเอียด
19 พ.ค. 2565 17:40HYDRO รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
13 พ.ค. 2565 21:13HYDRO กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)รายละเอียด
13 พ.ค. 2565 21:13HYDRO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565รายละเอียด
13 พ.ค. 2565 21:12HYDRO สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
13 พ.ค. 2565 21:12 HYDRO งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)ZIP
09 พ.ค. 2565 18:14HYDRO รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
06 พ.ค. 2565 21:03HYDRO การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565รายละเอียด
05 พ.ค. 2565 17:44HYDRO แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ HYDRO-W1รายละเอียด
25 เม.ย. 2565 19:33HYDRO มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายละเอียด
28 มี.ค. 2565 19:14HYDRO แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายละเอียด
09 มี.ค. 2565 17:55HYDRO แจ้งขั้นตอนการดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯรายละเอียด
09 มี.ค. 2565 17:44HYDRO แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่2/2565 และกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565รายละเอียด
28 ก.พ. 2565 21:35HYDRO แจ้งแต่งตั้งกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) และการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามรายละเอียด
28 ก.พ. 2565 21:35HYDRO กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)รายละเอียด
28 ก.พ. 2565 21:35HYDRO แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่2/2565 และกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565รายละเอียด
28 ก.พ. 2565 21:34HYDRO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564รายละเอียด
28 ก.พ. 2565 21:34HYDRO สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)รายละเอียด
28 ก.พ. 2565 18:56HYDRO งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)ZIP
18 ก.พ. 2565 07:58mai หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565รายละเอียด
15 ก.พ. 2565 17:39HYDRO แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) (แก้ไข)รายละเอียด
10 ก.พ. 2565 20:06 HYDRO แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)รายละเอียด
10 ก.พ. 2565 17:42 HYDRO แจ้งการลาออกของกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงรายละเอียด
28 ม.ค. 2565 18:10 HYDRO รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
28 ม.ค. 2565 17:11mai ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ HYDROรายละเอียด
28 ม.ค. 2565 17:08mai การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ HYDROรายละเอียด
28 ม.ค. 2565 12:39HYDRO แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้างขาดทุนสะสมรายละเอียด
20 ม.ค. 2565 07:43mai การห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ HYDROรายละเอียด
19 ม.ค. 2565 07:16HYDRO แจ้งผลคำคัดค้านมติการลดทุนของเจ้าหนี้ และขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SPรายละเอียด
18 ม.ค. 2565 12:36HYDRO แจ้งการตั้งบุคคลเพื่อรับเป็นผู้เกลี่ยหุ้นในการปัดเศษหุ้น (Balancer)รายละเอียด
17 ม.ค. 2565 19:14HYDRO แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียด
13 ม.ค. 2565 06:30mai 17 มกราคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ HYDRO-W1รายละเอียด
04 ม.ค. 2565 13:23HYDRO แจ้งขั้นตอนการดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ (แก้ไข 2)รายละเอียด
04 ม.ค. 2565 12:36HYDRO แจ้งขั้นตอนการดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ (แก้ไข)รายละเอียด
24 ธ.ค. 2564 06:30mai หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 27 ธันวาคม 2564รายละเอียด
23 ธ.ค. 2564 19:33HYDRO กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ HYDRO-W1 (แก้ไขครั้งที่ 2)รายละเอียด
23 ธ.ค. 2564 12:47HYDRO กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ HYDRO-W1 (แก้ไข)รายละเอียด
22 ธ.ค. 2564 06:30 mai การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ HYDRO-W1รายละเอียด
21 ธ.ค. 2564 18:18HYDRO แจ้งขั้นตอนการดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯรายละเอียด
21 ธ.ค. 2564 18:07 HYDRO การปรับสิทธิของ HYDRO-W1 (แก้ไข)รายละเอียด
21 ธ.ค. 2564 17:32 HYDRO การปรับสิทธิของ HYDRO-W1รายละเอียด
17 ธ.ค. 2564 18:05 /td>
HYDRO ชี้แจง Trading Alert Listรายละเอียด
17 ธ.ค. 2564 17:54 HYDRO การไม่ปรับสิทธิของ HYDRO-W1รายละเอียด
17 ธ.ค. 2564 17:53 HYDRO กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ HYDRO-W1รายละเอียด
17 ธ.ค. 2564 17:51HYDRO แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)รายละเอียด
17 ธ.ค. 2564 17:43mai หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายรายละเอียด
17 ธ.ค. 2564 17:10mai Trading Alert List Informationรายละเอียด
03 ธ.ค. 2564 18:05HYDRO แจ้งการใช้สิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (HYDRO-W1) (แก้ไขครั้งที่ 2)รายละเอียด
03 ธ.ค. 2564 13:20HYDRO แจ้งการใช้สิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (HYDRO-W1) (แก้ไข)รายละเอียด
03 ธ.ค. 2564 13:07HYDRO แจ้งการใช้สิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (HYDRO-W1)รายละเอียด
26 พ.ย. 2564 18:00HYDRO การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 รายละเอียด
25 พ.ย. 2564 19:00HYDRO รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
25 พ.ย. 2564 19:00 HYDRO แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯรายละเอียด
19 พ.ย. 2564 17:50HYDRO แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายรายละเอียด
19 พ.ย. 2564 17:36HYDRO กำหนดการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 (ยืนยัน)รายละเอียด
17 พ.ย. 2564 13:09HYDRO การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565รายละเอียด
15 พ.ย. 2564 18:42HYDRO แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564รายละเอียด
15 พ.ย. 2564 12:35HYDRO กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ,เพิ่มทุนขาย RO และลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น (แก้ไขครั้งที่ 8)รายละเอียด
15 พ.ย. 2564 07:39HYDRO กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ,เพิ่มทุนขาย RO และลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น (แก้ไขครั้งที่ 7)รายละเอียด
12 พ.ย. 2564 22:01HYDRO กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ,เพิ่มทุนขาย RO และลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น (แก้ไขครั้งที่ 6)รายละเอียด
12 พ.ย. 2564 20:05HYDRO แจ้งแก้ไขทุนจดทะเบียนของบริษัทกรณีเพิ่มทุนจดทะเบียน และลดทุนจดทะเบียนรายละเอียด
12 พ.ย. 2564 20:05HYDRO กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)รายละเอียด
12 พ.ย. 2564 18:11HYDRO สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
12 พ.ย. 2564 17:50HYDRO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564รายละเอียด
12 พ.ย. 2564 17:50HYDRO สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
12 พ.ย. 2564 17:49 HYDRO งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)ZIP
05 พ.ย. 2564 17:35HYDRO กำหนดการใช้สิทธิของ HYDRO-W1รายละเอียด
11 ต.ค. 2564 17:02กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ,เพิ่มทุนขาย RO และลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น (แก้ไขครั้งที่ 5)รายละเอียด
06 ต.ค. 2564 19:47กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ,เพิ่มทุนขาย RO และลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น (แก้ไขครั้งที่ 4)รายละเอียด
05 ต.ค. 2564 09:18 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ,เพิ่มทุนขาย RO และลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น (แก้ไขครั้งที่ 3)รายละเอียด
05 ต.ค. 2564 09:00กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ,เพิ่มทุนขาย RO และลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น (แก้ไขครั้งที่ 2)รายละเอียด
05 ต.ค. 2564 07:42 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ,เพิ่มทุนขาย RO และลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น (แก้ไขหัวข้อข่าว)รายละเอียด
04 ต.ค. 2564 21:44แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 ,กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564รายละเอียด
13 ก.ย. 2564 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564รายละเอียด
06 ก.ย. 2564 17:05 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 (F53-5)รายละเอียด
31 ส.ค. 2564 19:17 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" (แก้ไข)รายละเอียด
25 ส.ค. 2564 13:03 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
16 ส.ค. 2564 19:36กำหนดการใช้สิทธิของ HYDRO-W1รายละเอียด
16 ส.ค. 2564 19:04กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)รายละเอียด
13 ส.ค. 2564 18:06แจ้งการใช้สิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (HYDRO-W1)รายละเอียด
11 ส.ค. 2564 19:04คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564รายละเอียด
11 ส.ค. 2564 19:04สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
11 ส.ค. 2564 19:03https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=16286329409311&language=th&country=THZIP
30 ก.ค. 2564 12:58รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
02 มิ.ย. 2564 18:40แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 (F53-5)รายละเอียด
02 มิ.ย. 2564 17:50แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 (F53-5)รายละเอียด
02 มิ.ย. 2564 17:40รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
17 พ.ค. 2564 12:37กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)รายละเอียด
14 พ.ค. 2564 20:11สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
14 พ.ค. 2564 20:10คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564รายละเอียด
14 พ.ค. 2564 20:10งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)ZIP
10 พ.ค. 2564 17:30กำหนดการใช้สิทธิของ HYDRO-W1รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 17:30การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564รายละเอียด
29 เม.ย. 2564 19:01แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและ ผู้ถือหุ้น)รายละเอียด
27 เม.ย. 2564 18:39มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายละเอียด
26 เม.ย. 2564 12:58:43มารตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564รายละเอียด
29 มี.ค. 2564 18:38การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทรายละเอียด
12 มี.ค. 2564 18:06แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 - กำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564รายละเอียด
12 มี.ค. 2564 17:39ชี้แจงข่าวและข้อมูลรายละเอียด
11 มี.ค. 2564 13:19รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
05 มี.ค. 2564 17:49งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไขเลขที่หน้าในหมายเหตุประกอบงบการเงินรายละเอียด
02 มี.ค. 2564 12:44กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)รายละเอียด
02 มี.ค. 2564 12:36แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564รายละเอียด
02 มี.ค. 2564 09:06สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)รายละเอียด
02 มี.ค. 2564 08:58คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563รายละเอียด
02 มี.ค. 2564 08:57สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)รายละเอียด
02 มี.ค. 2564 08:55งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)รายละเอียด
01 ก.พ. 2564 08:52รายงานการเพิ่มทุนรายละเอียด
27 ม.ค. 2564 13:19 แจ้งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีรายละเอียด
22 ม.ค. 2564 18:22แต่งตั้งเลขานุการบริษัทรายละเอียด
18 ม.ค. 2564 06:58หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 19 มกราคม 2564รายละเอียด
14 ม.ค. 2564 19:15แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)รายละเอียด
04 ม.ค. 2564 12:44แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)รายละเอียด
09 ธ.ค. 2563 18:11แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 (F53-5)รายละเอียด
25 พ.ย. 2563 12:44รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
17 พ.ย. 2563 17:23กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)รายละเอียด
17 พ.ย. 2563 17:20แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัทรายละเอียด
17 พ.ย. 2563 17:19การไม่ปรับสิทธิของ HYDRO-W1รายละเอียด
16 พ.ย. 2563 17:14แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีรายละเอียด
16 พ.ย. 2563 12:57กำหนดการใช้สิทธิของ HYDRO-W1รายละเอียด
13 พ.ย. 2563 13:14แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2563 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering) ของบริษัทที่เหลือจากการจัดสรร (แก้ไข)รายละเอียด
13 พ.ย. 2563 06:58 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)ZIP
13 พ.ย. 2563 06:57สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
13 พ.ย. 2563 06:57 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563รายละเอียด
12 พ.ย. 2563 19:33แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2563 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering) ของบริษัทที่เหลือจากการจัดสรรรายละเอียด
12 พ.ย. 2563 18:58การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564รายละเอียด
08 ต.ค. 2563 20:52 แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อยรายละเอียด
08 ต.ค. 2563 20:41แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีรายละเอียด
06 ต.ค. 2563 17:39แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) และการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม (แก้ไข)รายละเอียด
08 ก.ย. 2563 17:12แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)รายละเอียด
01 ก.ย. 2563 17:36ประธานกรรมการลาออกรายละเอียด
28 ส.ค. 2563 17:32รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
25 ส.ค. 2563 19:23การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563รายละเอียด
19 ส.ค. 2563 19:25กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)รายละเอียด
17 ส.ค. 2563 17:38กำหนดการใช้สิทธิของ HYDRO-W1รายละเอียด
17 ส.ค. 2563 06:54สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
17 ส.ค. 2563 06:54คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563รายละเอียด
17 ส.ค. 2563 06:54งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)ZIP
11 ส.ค. 2563 18:53มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายละเอียด
05 ส.ค. 2563 17:42แจ้งแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)รายละเอียด
29 ก.ค. 2563 18:27รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
23 ก.ค. 2563 19:44การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทรายละเอียด
16 ก.ค. 2563 18:22รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
14 ก.ค. 2563 21:03กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)รายละเอียด
14 ก.ค. 2563 21:03แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก, แต่งตั้งรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ลาออกจากตำแหน่ง, แต่งตั้ง CFO, แต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง และการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม (แก้ไข)รายละเอียด
13 ก.ค. 2563 17:04แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีรายละเอียด
13 ก.ค. 2563 09:03แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก, แต่งตั้งรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ลาออกจากตำแหน่ง , แต่งตั้งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งรายละเอียด
09 ก.ค. 2563 09:22 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 - กำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)รายละเอียด
08 ก.ค. 2563 07:19หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 9 กรกฎาคม 2563รายละเอียด
07 ก.ค. 2563 08:38ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย "SP" หลักทรัพย์ HYDROรายละเอียด
03 ก.ค. 2563 21:07แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 - กำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563รายละเอียด
03 ก.ค. 2563 20:46ชี้แจงการดำเนินการแก้ไขฐานะการเงิน ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)รายละเอียด
03 ก.ค. 2563 18:51คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563รายละเอียด
03 ก.ค. 2563 18:51สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)รายละเอียด
03 ก.ค. 2563 18:50 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)ZIP
03 ก.ค. 2563 18:38 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)รายละเอียด
03 ก.ค. 2563 18:38คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562รายละเอียด
03 ก.ค. 2563 18:37งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)ZIP
03 ก.ค. 2563 07:01SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 กรกฎาคม 2563รายละเอียด
03 ก.ค. 2563 06:553 กรกฎาคม 2563 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ HYDRO และ PACEรายละเอียด
02 ก.ค. 2563 07:023 กรกฎาคม 2563 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ HYDRO และ PACEรายละเอียด
01 ก.ค. 2563 17:01 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563รายละเอียด
01 ก.ค. 2563 07:05 3 กรกฎาคม 2563 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ HYDRO และ PACEรายละเอียด
29 มิ.ย. 2563 17:27แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)รายละเอียด
05 มิ.ย. 2563 17:30แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 (F53-5) ครั้งที่ 2 (แก้ไข)รายละเอียด
05 มิ.ย. 2563 13:02แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 (F53-5) ครั้งที่ 2รายละเอียด
04 มิ.ย. 2563 19:50รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2563 (แก้ไข)รายละเอียด
04 มิ.ย. 2563 17:06รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2563รายละเอียด
01 มิ.ย. 2563 17:32การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (ฉบับภาษาอังกฤษ)รายละเอียด
29 พ.ค. 2563 17:30ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่นำมารวมในการคำนวณดัชนีรายละเอียด
29 พ.ค. 2563 06:38ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ HYDRO และ PACE ระหว่างวันที่ 4 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balanceรายละเอียด
28 พ.ค. 2563 12:35การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (ฉบับภาษาไทย)รายละเอียด
26 พ.ค. 2563 08:58การปรับสิทธิของ HYDRO-W1 (แก้ไข)รายละเอียด
25 พ.ค. 2563 17:50การปรับสิทธิของ HYDRO-W1รายละเอียด
20 พ.ค. 2563 17:53มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายละเอียด
18 พ.ค. 2563 18:26แจ้งขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563รายละเอียด
18 พ.ค. 2563 09:22ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563รายละเอียด
15 พ.ค. 2563 18:46กำหนดการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 ครั้งที่ 2รายละเอียด
13 พ.ค. 2563 13:02 แนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)รายละเอียด
08 พ.ค. 2563 13:25แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 (F53-5) (แก้ไข)รายละเอียด
08 พ.ค. 2563 13:25กำหนดการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 (แก้ไข)รายละเอียด
07 พ.ค. 2563 18:35แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 (F53-5)รายละเอียด
07 พ.ค. 2563 18:34กำหนดการใช้สิทธิของ HYDRO-W1รายละเอียด
07 พ.ค. 2563 17:02รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563รายละเอียด
27 เม.ย. 2563 17:01การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทรายละเอียด
16 เม.ย. 2563 12:33แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขข้อบังคับบริษัท (แก้ไข)รายละเอียด
13 เม.ย. 2563 14:14แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง ยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 10 เมษายน 2563 (แก้ไข)รายละเอียด
13 เม.ย. 2563 12:35 แจ้งยกเลิกการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate) ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering : RO) (แก้ไข)รายละเอียด
13 เม.ย. 2563 08:38แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขข้อบังคับบริษัทรายละเอียด
13 เม.ย. 2563 08:37 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง ยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563รายละเอียด
10 เม.ย. 2563 22:16แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)(ยกเลิก)รายละเอียด
10 เม.ย. 2563 22:15 แจ้งยกเลิกการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate) ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering : RO)รายละเอียด
02 เม.ย. 2563 17:03รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 1 เมษายน 2563รายละเอียด
26 มี.ค. 2563 19:08แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไข 2)รายละเอียด
26 มี.ค. 2563 13:38 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไข)รายละเอียด
25 มี.ค. 2563 21:57แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563รายละเอียด
23 มี.ค. 2563 17:13แจ้งขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินประจำปี 2562 ครั้งที่ 2รายละเอียด
17 มี.ค. 2563 17:13แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)รายละเอียด
13 มี.ค. 2563 17:16แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)รายละเอียด
13 มี.ค. 2563 17:14แจ้งการไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัดรายละเอียด
10 มี.ค. 2563 12:47 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข 3)รายละเอียด
10 มี.ค. 2563 12:40แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (ยกเลิก)รายละเอียด
10 มี.ค. 2563 08:23ยกเลิกการรายงานผลการขายหุ้น (F53 - 5) ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563รายละเอียด
09 มี.ค. 2563 18:16แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน เพื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563รายละเอียด
09 มี.ค. 2563 18:07 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)รายละเอียด
05 มี.ค. 2563 18:35แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข 2)รายละเอียด
04 มี.ค. 2563 17:02 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563รายละเอียด
03 มี.ค. 2563 09:07 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562รายละเอียด
28 ก.พ. 2563 20:37แจ้งขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินประจำปี 2562รายละเอียด
20 ก.พ. 2563 19:12แจ้งขยายระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) (แก้ไข)รายละเอียด
20 ก.พ. 2563 18:50แจ้งขยายระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)รายละเอียด
20 ก.พ. 2563 09:25สรุปข้อสนเทศของ HYDRO - W1รายละเอียด
20 ก.พ. 2563 09:12ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ HYDRO-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563รายละเอียด
13 ก.พ. 2563 17:35แจ้งการไม่ปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (HYDRO-W1)รายละเอียด
12 ก.พ. 2563 17:50แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)รายละเอียด
12 ก.พ. 2563 12:48แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข)รายละเอียด
12 ก.พ. 2563 09:18แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)รายละเอียด
05 ก.พ. 2563 19:24แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข)รายละเอียด
05 ก.พ. 2563 19:20 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีรายละเอียด
31 ม.ค. 2563 21:51แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)รายละเอียด
15 ม.ค. 2563 12:30แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563รายละเอียด
26 พ.ย. 2562 07:18รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
21 พ.ย. 2562 07:01SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562รายละเอียด
18 พ.ย. 2562 17:07กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)รายละเอียด
14 พ.ย. 2562 18:54แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่รายละเอียด
14 พ.ย. 2562 07:08คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 รายละเอียด
13 พ.ย. 2562 13:21 แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทรายละเอียด
13 พ.ย. 2562 08:17สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)รายละเอียด
13 พ.ย. 2562 08:16งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)ZIP
12 พ.ย. 2562 17:38แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมที่ลาออกรายละเอียด
12 พ.ย. 2562 17:37การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563รายละเอียด
01 พ.ย. 2562 17:37แจ้งกรรมการลาออกรายละเอียด
07 ต.ค. 2562 19:50การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (ฉบับภาษาไทย)รายละเอียด
07 ต.ค. 2562 19:49การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (ฉบับภาษาอังกฤษ)รายละเอียด
23 ก.ย. 2562 18:21มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายละเอียด
06 ก.ย. 2562 17:54การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทรายละเอียด
03 ก.ย. 2562 17:11รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)รายละเอียด
29 ส.ค. 2562 12:57แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด (เพิ่มเติม)รายละเอียด
27 ส.ค. 2562 20:34รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
23 ส.ค. 2562 22:22แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (แก้ไข3)รายละเอียด
23 ส.ค. 2562 08:55 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562รายละเอียด
20 ส.ค. 2562 22:18แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562(แก้ไข2)รายละเอียด
20 ส.ค. 2562 17:16กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)รายละเอียด
20 ส.ค. 2562 08:52 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562(แก้ไข)รายละเอียด
19 ส.ค. 2562 12:34คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562รายละเอียด
16 ส.ค. 2562 08:28แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562รายละเอียด
13 ส.ค. 2562 14:10คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562รายละเอียด
13 ส.ค. 2562 08:53 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)รายละเอียด
13 ส.ค. 2562 07:08 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562รายละเอียด
13 ส.ค. 2562 07:08สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)รายละเอียด
13 ส.ค. 2562 07:07งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)ZIP
05 ส.ค. 2562 13:00 แจ้งแต่งตั้งกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน รักษาการเลขานุการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม (แก้ไข)รายละเอียด
05 ส.ค. 2562 12:33รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
01 ส.ค. 2562 17:14แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีรายละเอียด
01 ส.ค. 2562 17:13แจ้งแต่งตั้งกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการเลขานุการบริษัท (แก้ไข)รายละเอียด
31 ก.ค. 2562 17:36แจ้งแต่งตั้งกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการเลขานุการบริษัทรายละเอียด
01 ก.ค. 2562 21:35แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก และแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ลาออกจากตำแหน่งรายละเอียด
23 พ.ค. 2562 17:43 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
16 พ.ค. 2562 13:21กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)รายละเอียด
14 พ.ค. 2562 18:37การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ฉบับภาษาไทย)รายละเอียด
14 พ.ค. 2562 08:34 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)รายละเอียด
13 พ.ค. 2562 20:42คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562รายละเอียด
13 พ.ค. 2562 20:42สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)รายละเอียด
13 พ.ค. 2562 20:42งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)ZIP
08 พ.ค. 2562 19:35แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีรายละเอียด
03 พ.ค. 2562 18:09แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบแทนประธานกรรมการตรวสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระรายละเอียด
30 เม.ย. 2562 19:00มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายละเอียด
25 เม.ย. 2562 13:05แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายละเอียด
01 เม.ย. 2562 21:31การเผยแพร่รายงานประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทรายละเอียด
01 เม.ย. 2562 21:30การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทรายละเอียด
20 มี.ค. 2562 13:13แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 การเพิ่มทุนจดทะเบียนการออกและเสนอขายใบแสดงสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (HYDRO-W1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ General Mandate กำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข)รายละเอียด
20 มี.ค. 2562 08:42แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 การเพิ่มทุนจดทะเบียนการออกและเสนอขายใบแสดงสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (HYDRO-W1) และการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ General Mandate และกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562รายละเอียด
15 มี.ค. 2562 18:02แจ้งยกเลิกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และยกเลิกวันกำหนดสิทธิประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)รายละเอียด
15 มี.ค. 2562 17:56งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)-แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 30ZIP
11 มี.ค. 2562 18:03รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
04 มี.ค. 2562 12:57กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)รายละเอียด
01 มี.ค. 2562 18:21 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีรายละเอียด
01 มี.ค. 2562 17:46แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แก้ไข)รายละเอียด
28 ก.พ. 2562 09:19ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ HYDROรายละเอียด
27 ก.พ. 2562 08:53งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)ZIP
27 ก.พ. 2562 08:52คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561รายละเอียด
27 ก.พ. 2562 08:51สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)รายละเอียด
26 ก.พ. 2562 17:47แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 - กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2562รายละเอียด
06 ก.พ. 2562 17:43 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562รายละเอียด
28 ม.ค. 2562 17:54รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
02 ม.ค. 2562 17:13แจ้งผู้บริหารเกษียณอายุรายละเอียด
13 พ.ย. 2561 13:21 การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562รายละเอียด
13 พ.ย. 2561 09:01ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ HYDROรายละเอียด
12 พ.ย. 2561 19:24คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561รายละเอียด
12 พ.ย. 2561 19:22งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
12 พ.ย. 2561 19:19สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)รายละเอียด
01 ต.ค. 2561 08:45SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประำจำวันที่ 28 กันยายน 2561รายละเอียด
31 ส.ค. 2561 20:07SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2561รายละเอียด
27 ส.ค. 2561 18:45รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"รายละเอียด
24 ส.ค. 2561 19:24SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2561รายละเอียด
20 ส.ค. 2561 17:40กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)รายละเอียด
15 ส.ค. 2561 09:02 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนรายละเอียด
14 ส.ค. 2561 18:00 แจ้งการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมรายละเอียด
14 ส.ค. 2561 17:59แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระรายละเอียด
14 ส.ค. 2561 08:28งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)ZIP
14 ส.ค. 2561 08:28 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561รายละเอียด
14 ส.ค. 2561 08:28 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)รายละเอียด
31 ก.ค. 2561 07:33หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 1 สิงหาคม 2561รายละเอียด
26 ก.ค. 2561 18:15แจ้งการรับโอนกิจการทั้งหมด, ผลการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), และการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)รายละเอียด
26 ก.ค. 2561 18:14 รายงานความคืบหน้าเรื่องการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด (แก้ไข)รายละเอียด
25 ก.ค. 2561 17:35แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพรายละเอียด
25 ก.ค. 2561 17:23รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
25 ก.ค. 2561 13:52 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)รายละเอียด
25 ก.ค. 2561 13:49 แจ้งเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไข)รายละเอียด
24 ก.ค. 2561 17:59แจ้งเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รายละเอียด
24 ก.ค. 2561 17:47แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่รายละเอียด
23 ก.ค. 2561 12:53แจ้งการรับโอนกิจการทั้งหมด, ผลการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), และการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)รายละเอียด
20 ก.ค. 2561 18:30รายงานความคืบหน้าเรื่องการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดรายละเอียด
22 มิ.ย. 2561 18:02 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)รายละเอียด
22 มิ.ย. 2561 18:00แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายละเอียด
01 มิ.ย. 2561 17:32แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออกรายละเอียด
21 พ.ค. 2561 17:35 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (ฉบับภาษาไทย)รายละเอียด
21 พ.ค. 2561 13:08 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ฉบับภาษาอังกฤษ)รายละเอียด
14 พ.ค. 2561 07:43การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ฉบับภาษาไทย)รายละเอียด
11 พ.ค. 2561 17:32คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561รายละเอียด
11 พ.ค. 2561 17:31งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
11 พ.ค. 2561 17:31สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)รายละเอียด
10 พ.ค. 2561 18:18 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561รายละเอียด
08 พ.ค. 2561 17:54สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพ และแบบรายงานการเพิ่มทุน (เพิ่มเติม 2)รายละเอียด
08 พ.ค. 2561 17:53สารสนเทศเรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์ (เพิ่มเติม 2)รายละเอียด
08 พ.ค. 2561 17:52แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง การกำหนดวันประชุม EGM ครั้งที่ 1/2561 การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติม 3)รายละเอียด
03 พ.ค. 2561 17:54ข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมในรายงาน IFA เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ครั้งที่ 2)รายละเอียด
30 เม.ย. 2561 17:43แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561รายละเอียด
26 เม.ย. 2561 19:46 รายงาน IFA ต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)รายละเอียด
26 เม.ย. 2561 19:44 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทรายละเอียด
12 เม.ย. 2561 19:49สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพ และแบบรายงานการเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)รายละเอียด
12 เม.ย. 2561 19:43สารสนเทศเรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์ (เพิ่มเติม)รายละเอียด
12 เม.ย. 2561 19:42 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง การกำหนดวันประชุม EGM ครั้งที่ 1/2561 การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติม 2)รายละเอียด
12 เม.ย. 2561 19:38 สรุปสาระสำคัญจากสารสนเทศแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 (เพิ่มเติม)รายละเอียด
12 เม.ย. 2561 19:37 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เพื่อยกเลิกการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)รายละเอียด
05 เม.ย. 2561 18:53แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่รายละเอียด
05 เม.ย. 2561 08:49 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพ และแบบรายงานการเพิ่มทุนรายละเอียด
05 เม.ย. 2561 08:48สารสนเทศเรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์รายละเอียด
05 เม.ย. 2561 08:42 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง การกำหนดวันประชุม EGM ครั้งที่ 1/2561 การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติม)รายละเอียด
05 เม.ย. 2561 08:40สรุปสาระสำคัญจากสารสนเทศแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561รายละเอียด
04 เม.ย. 2561 08:54แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัดรายละเอียด
02 เม.ย. 2561 17:57 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซด์ของบริษัทรายละเอียด
30 มี.ค. 2561 18:25การเผยแพร่รายงานประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทรายละเอียด
20 มี.ค. 2561 17:44กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
26 ก.พ. 2561 08:13คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560รายละเอียด
26 ก.พ. 2561 08:12งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)รายละเอียด
26 ก.พ. 2561 08:12สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)รายละเอียด
31 ม.ค. 2561 08:08หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียด
30 ม.ค. 2561 17:26รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
19 ม.ค. 2561 13:13แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมที่ลาออก (แก้ไข)รายละเอียด
18 ม.ค. 2561 17:34แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมที่ลาออกรายละเอียด
15 ม.ค. 2561 18:34แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561รายละเอียด
15 ม.ค. 2561 18:57แจ้งเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไข)รายละเอียด
09 ม.ค. 2561 20:08แจ้งเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดรายละเอียด
09 ม.ค. 2561 20:07แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)รายละเอียด
04 ม.ค. 2561 17:57กรรมการผู้จัดการลาออกรายละเอียด
04 ม.ค. 2561 08:33หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 5 มกราคม 2561รายละเอียด
27 ธ.ค. 2560 20:42แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)รายละเอียด
18 ธ.ค. 2560 18:53แจ้งขยายระยะเวลากำหนดการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement)รายละเอียด
18 ธ.ค. 2560 18:51SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2560รายละเอียด
08 ธ.ค. 2560 08:52การเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอียด
04 ธ.ค. 2560 17:17 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (ฉบับภาษาไทย)รายละเอียด
21 พ.ย. 2560 18:08แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560รายละเอียด
13 พ.ย. 2560 17:10การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมรายละเอียด
10 พ.ย. 2560 17:07คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 17:06สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 17:06งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
31 ต.ค. 2560 18:22การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560รายละเอียด
27 ต.ค. 2560 17:31หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายรายละเอียด
27 ต.ค. 2560 08:50ชี้แจงข่าวและข้อมูลรายละเอียด
19 ต.ค. 2560 20:42แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2560 เรื่องการเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน รายละเอียด
09 ต.ค. 2560 08:38แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท เอสยูที ไฮโดร จำกัดรายละเอียด
09 ต.ค. 2560 08:34แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2560 เรื่อง กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ,วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม, วันกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายละเอียด
09 ต.ค. 2560 08:21แจ้งยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 , ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนรายละเอียด
04 ต.ค. 2560 12:45 ชี้แจงความคืบหน้าโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบำบัดน้ำเสีย ในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เพิ่มเติม)รายละเอียด
03 ต.ค. 2560 18:01แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560รายละเอียด
26 ก.ย. 2560 18:21แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)รายละเอียด
26 ก.ย. 2560 13:07 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)รายละเอียด
25 ก.ย. 2560 09:00 ชี้แจงความคืบหน้าโครงการลงทุนลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบำบัดน้ำเสีย ในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์รายละเอียด
25 ก.ย. 2560 08:57แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560รายละเอียด
22 ก.ย. 2560 08:58แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:27คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:25งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:21สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)รายละเอียด
18 ก.ค. 2560 18:16รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
19 พ.ค. 2560 17:58การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) รายละเอียด
11 พ.ค. 2560 19:13 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
11 พ.ค. 2560 19:11 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560รายละเอียด
11 พ.ค. 2560 19:11 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)รายละเอียด
11 พ.ค. 2560 18:32การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ฉบับภาษาไทย)รายละเอียด
28 เม.ย. 2560 17:59แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560รายละเอียด
28 มี.ค. 2560 18:00การเผยแพร่รายงานประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทรายละเอียด
22 มี.ค. 2560 18:11การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 08:43งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 08:42คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 08:42 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)รายละเอียด
24 ก.พ. 2560 18:27กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผลรายละเอียด
24 ม.ค. 2560 17:20รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
17 ม.ค. 2560 18:30 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560รายละเอียด
17 ม.ค. 2560 18:02การแต่งตั้งประธานกรรมการรายละเอียด
06 ม.ค. 2560 17:17ประธานกรรมการลาออกรายละเอียด
15 พ.ย. 2559 17:28การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560รายละเอียด
14 พ.ย. 2559 20:30สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) แก้ไขรายละเอียด
14 พ.ย. 2559 19:56 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559รายละเอียด
14 พ.ย. 2559 19:55งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559รายละเอียด
14 พ.ย. 2559 19:54สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)รายละเอียด
11 ส.ค. 2559 17:23คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559รายละเอียด
11 ส.ค. 2559 17:22สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)รายละเอียด
11 ส.ค. 2559 17:19งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559รายละเอียด
22 ก.ค. 2559 20:53รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
22 มิ.ย. 2559 17:39แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัทรายละเอียด
10 มิ.ย. 2559 18:40การกำหนดราคาขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด ให้กับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)รายละเอียด
26 พ.ค. 2559 18:53 การกำหนดราคาขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด ให้กับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)รายละเอียด
18 พ.ค. 2559 13:26 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ฉบับภาษาอังกฤษ)รายละเอียด
17 พ.ค. 2559 07:54 การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด ให้กับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)รายละเอียด
16 พ.ค. 2559 08:08 การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด ให้กับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)รายละเอียด
16 พ.ค. 2559 08:01งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559รายละเอียด
16 พ.ค. 2559 07:55 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559 รายละเอียด
16 พ.ค. 2559 07:53สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)รายละเอียด
13 พ.ค. 2559 17:46หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายรายละเอียด
10 พ.ค. 2559 17:07 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ฉบับภาษาไทย)รายละเอียด
28 เม.ย. 2559 17:25แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559รายละเอียด
28 มี.ค. 2559 17:09การเผยแพร่รายงานประจำปี 2558รายละเอียด
17 มี.ค. 2559 17:46การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559รายละเอียด
25 ก.พ. 2559 12:53คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 (เพิ่มเติม Template)รายละเอียด
25 ก.พ. 2559 08:29งบการเงินรายปี 2558รายละเอียด
25 ก.พ. 2559 08:29การวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายบริหารรายละเอียด
25 ก.พ. 2559 08:28 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)รายละเอียด
24 ก.พ. 2559 21:25กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และงดจ่ายเงินปันผลรายละเอียด