ชื่อบริษัท : บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : (66) 2-936-1661-2

เบอร์โทรสาร : (66) 2-936-1669

เว็ปไซต์ : www.hydrotek.co.th 

ประเภทธุรกิจ : รับก่อสร้าง รับบริหารจัดการ และการลงทุนงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การรับเหมาก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน กับภาครัฐและเอกชน

2. การให้บริการ บริหารจัดการระบบน้ำ ทั้งระบบน้ำดี และน้ำเสีย

3. การลงทุนโครงการผลิตน้ำและบำบัดน้ำเสีย

โดยบริการของบริษัทสามารถแบ่งเป็น 4 ผลิตภัณฑ์ คือ

1. ระบบผลิตน้ำ (Water Treatment Plant) ได้แก่ การผลิตน้ำประปาการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล และการผลิตน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำปราศจากแร่ธาตุสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

2. ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Plant) และระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือระบบรีไซเคิล (Wastewater Recycle Plant)

3. ระบบกำจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant) คือ การนำขยะไปฝังกลบให้เกิดการย่อยสลายเพื่อให้ได้ก๊าซมีเทน แล้วนำไปผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิง  

4. การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน (Waste to Energy) คือ การนำน้ำเสียที่มีค่า COD (Chemical Oxygen Demand) สูง จากโรงงานอุตสาหกรรม มาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ก๊าซชีวภาพและก๊าซมีเทน แล้วนำไปใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง


รายละเอียดเกี่ยวกับทุน

ชื่อหลักทรัพย์ : hydro

ราคาพาร์ : 1 บาท

ทุนจดทะเบียน : 499,080,804.00 บาท 311,925,504.00 หุ้น

ทุนชำระแล้ว : 311,925,504.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 311,925,504.00 หุ้น ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : (66) 2-009-9000

โทรสาร : (66) 2-009-9991


ชื่อผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31 ธ.ค. 2565)

นาย อำพล จำนงวัฒน์ (บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด)

นางสาว ประภาศรี ลีลาสุภา (บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด)

นาย นริศ เสาวลักษณ์สกุล (บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด)

นางสาว กัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ (บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด)