ข้อมูลหลักทรัพย์


ชื่อบริษัท : บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : (66) 2-936-1661-2

เบอร์โทรสาร : (66) 2-936-1669

เว็ปไซต์ : www.hydrotek.co.th 

ประเภทธุรกิจ : รับก่อสร้าง รับบริหารจัดการ และการลงทุนงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การรับเหมาก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน กับภาครัฐและเอกชน

2. การให้บริการ บริหารจัดการระบบน้ำ ทั้งระบบน้ำดี และน้ำเสีย

3. การลงทุนโครงการผลิตน้ำและบำบัดน้ำเสีย

โดยบริการของบริษัทสามารถแบ่งเป็น 4 ผลิตภัณฑ์ คือ

1. ระบบผลิตน้ำ (Water Treatment Plant) ได้แก่ การผลิตน้ำประปาการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล และการผลิตน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำปราศจากแร่ธาตุสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

2. ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Plant) และระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือระบบรีไซเคิล (Wastewater Recycle Plant)

3. ระบบกำจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant) คือ การนำขยะไปฝังกลบให้เกิดการย่อยสลายเพื่อให้ได้ก๊าซมีเทน แล้วนำไปผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิง  

4. การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน (Waste to Energy) คือ การนำน้ำเสียที่มีค่า COD (Chemical Oxygen Demand) สูง จากโรงงานอุตสาหกรรม มาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ก๊าซชีวภาพและก๊าซมีเทน แล้วนำไปใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง


รายละเอียดเกี่ยวกับทุน

ชื่อหลักทรัพย์ : hydro

ราคาพาร์ : 1 บาท

ทุนจดทะเบียน : 1,668,058,615 บาท 1,668,058,615 หุ้น

ทุนชำระแล้ว : 1,280,385,570 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,280,385,570 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : (66) 2-009-9000

โทรสาร : (66) 2-009-9991


ผู้สอบบัญชี

นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4306

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

503/31 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ :  (66) 2-642-6172-4

โทรสาร : (66) 2-642-6253