บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ ทุนจดทะเบียน 675,838,592.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 470,121,161.00 บาท


โครงสร้างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 
Org Chart 2565