โครงสร้างองค์กร

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 674,286,881.00 บาท

บริษัทย่อย

 
100

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ 100%

99.96

บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จำกัด 99.96%

80

บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีมมัณฑะเลย์ จำกัด 80%

100

กิจการร่วมค้า สหไฮโดร 100%

100

กิจการร่วมค้า สหไฮโดร ปทุมธานี 2 100%

40

บริษัท เอสยูที ไฮโดร จำกัด 40%

100

กิจการร่วมค้า ไฮโดร-รินทร์รัตน์ 100%

orgchart-2020-t