คณะกรรมการบริษัท

นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ


นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง


นายสลิบ สูงสว่าง

ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง


พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ


 

พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ


ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ


ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

กรรมการ / กรรมการอิสระ


Buy now