คณะกรรมการบริษัท

 

นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

ประธานกรรมการ


นายบรรเจิด ทองเจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจาราณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ


นายสมชาญ ปัญจะลักษณ์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ


นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์

กรรมการ


พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ


ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ


ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ