Tidy1lite+green-logo300Tidy1lite+green-logo300-2

ผลิตภัณฑ์ ไทดี้ ไบโอ พลัส ขนาด 1 ลิตร

ผลิตภัณฑ์ชีวบำบัดสำหรับใช้ในการย่อยสลาย

  • น้ำมัน
  • ไขมัน
  • บำบัดน้ำเสีย
  • กลิ่นไม่พึงประสงค์

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพรูปแบบน้ำที่ประกอบไปด้วยเชื้อจุลินทรีย์ศักยภาพสูง สามารถนำไปใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เช่น ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากขยะอินทรีย์ในแหล่งชุมชนและสถานประกอบการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ กลุ่มอาคารสูง โรงแรม ฟาร์มปศุสัตว์ รวมทั้งอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานแปรรูปอาหาร ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้ในการบำบัดน้ำทิ้งจากสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้มีคุณภาพน้ำที่ดีก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้