ปกเว็บ3

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้าและผลักดันให้มีการเติบโต อย่างยั่งยืน

ข้อมูลบริษัท

 • ธุรกิจของเรา

 • จุดแข็งและกลยุทธ์

 • โครงสร้างองค์กร

 • คณะกรรมการ

 • จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

  ข้อมูลทางการเงิน

  • ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ

  • ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  • รายงานประจำไตรมาส

   ข้อมูลบริษัท

   • รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

   • การประชุมผู้ถือหุ้น

    ข่าวสารและกิจกรรม

    • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

    • ข่าวประชาสัมพันธ์

    • ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

     เอกสารเผยแพร่

     • แบบ 56-1 One Report

     • หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

     • เอกสารเพื่อนักลงทุน

      ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

      • ราคาหลักทรัพย์

       สอบถามข้อมูล

       • ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

       • สมัครรับข่าวสาร

       • คำถามที่พบบ่อย