คณะกรรมการเข้าเยี่ยมโครงการรังสิต และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. คณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) นําโดยคุณสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการบริษัท เข้าเยี่ยมโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต อ.ธัญญบุรี - ลําลูกกา - คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการและตรวจสอบสภาพ ปัญหาการดําเนินงานจากหน้างานอย่างใกล้ชิด โดยความคืบหน้าของงานโครงการดังกล่าว ภายหลังจากมีการปรับแก้แผนงานเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 แผนงานสะสม 53.06% ผล งานสะสม 54.52% เร็วกว่าแผน 1.46% ส่งงานงวดล่าสดเมื่อวันที่ 19 กรฎาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อน บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ให้ยังคงรักษามาตรฐานด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อไป