ลำดับ Top 10 Shareholders No. of Shares % Shares
1.  น.ส. ภริษา ฉายาวสันต์ 390,000,000 25.38
2.  นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 267,150,000 17.39
3.  นาย สลิบ สูงสว่าง 97,765,006 6.36
4.  นาย ทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์ 77,902,800 5.07
5.  นาย กิตติ ชีวะเกตุ 73,144,560 4.76
6.  นาง เครือวัลย์ ไตรสวัสดิ์วงศ์ 67,839,500 4.42
7.  น.ส. สุกัลยา ผาลี 60,616,752 3.95
8.  นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 49,499,100 3.22
9.  น.ส. จารินี ภู่พราหมณ์ 45,576,603 2.97
10.  น.ส. ณุวภา วิทูรชวลิตวงษ์ 34,932,600 2.27