วันที่/เวลาหัวข้อข่าวลิงค์ข่าว
19 ม.ค. 2561 13:13แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมที่ลาออก (แก้ไข)รายละเอียด
18 ม.ค. 2561 17:34แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมที่ลาออกรายละเอียด
15 ม.ค. 2561 18:57แจ้งเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไข)รายละเอียด
15 ม.ค. 2561 18:34แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561รายละเอียด
09 ม.ค. 2561 20:08แจ้งเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดรายละเอียด
09 ม.ค. 2561 20:07แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)รายละเอียด
04 ม.ค. 2561 17:57กรรมการผู้จัดการลาออกรายละเอียด
04 ม.ค. 2561 08:33หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 5 มกราคม 2561รายละเอียด
27 ธ.ค. 2560 20:42แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)รายละเอียด
18 ธ.ค. 2560 18:53แจ้งขยายระยะเวลากำหนดการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement)รายละเอียด
18 ธ.ค. 2560 18:51SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2560รายละเอียด
08 ธ.ค. 2560 08:52การเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอียด
04 ธ.ค. 2560 17:17 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (ฉบับภาษาไทย)รายละเอียด
21 พ.ย. 2560 18:08แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560รายละเอียด
13 พ.ย. 2560 17:10การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมรายละเอียด
10 พ.ย. 2560 17:07คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 17:06สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 17:06งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
31 ต.ค. 2560 18:22การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560รายละเอียด
27 ต.ค. 2560 17:31หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายรายละเอียด
27 ต.ค. 2560 08:50ชี้แจงข่าวและข้อมูลรายละเอียด
19 ต.ค. 2560 20:42แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2560 เรื่องการเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน รายละเอียด
09 ต.ค. 2560 08:38แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท เอสยูที ไฮโดร จำกัดรายละเอียด
09 ต.ค. 2560 08:34แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2560 เรื่อง กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ,วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม, วันกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายละเอียด
09 ต.ค. 2560 08:21แจ้งยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 , ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนรายละเอียด
04 ต.ค. 2560 12:45 ชี้แจงความคืบหน้าโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบำบัดน้ำเสีย ในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เพิ่มเติม)รายละเอียด
03 ต.ค. 2560 18:01แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560รายละเอียด
26 ก.ย. 2560 18:21แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)รายละเอียด
26 ก.ย. 2560 13:07 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)รายละเอียด
25 ก.ย. 2560 09:00 ชี้แจงความคืบหน้าโครงการลงทุนลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบำบัดน้ำเสีย ในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์รายละเอียด
25 ก.ย. 2560 08:57แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560รายละเอียด
22 ก.ย. 2560 08:58แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:27คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:25งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:21สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)รายละเอียด
18 ก.ค. 2560 18:16รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
19 พ.ค. 2560 17:58การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) รายละเอียด
11 พ.ค. 2560 19:13 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
11 พ.ค. 2560 19:11 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560รายละเอียด
11 พ.ค. 2560 19:11 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)รายละเอียด
11 พ.ค. 2560 18:32การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ฉบับภาษาไทย)รายละเอียด
28 เม.ย. 2560 17:59แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560รายละเอียด
28 มี.ค. 2560 18:00การเผยแพร่รายงานประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทรายละเอียด
22 มี.ค. 2560 18:11การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 08:43งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 08:42คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 08:42 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)รายละเอียด
24 ก.พ. 2560 18:27กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผลรายละเอียด
24 ม.ค. 2560 17:20รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
17 ม.ค. 2560 18:30 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560รายละเอียด
17 ม.ค. 2560 18:02การแต่งตั้งประธานกรรมการรายละเอียด
06 ม.ค. 2560 17:17ประธานกรรมการลาออกรายละเอียด
15 พ.ย. 2559 17:28การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560รายละเอียด
14 พ.ย. 2559 20:30สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) แก้ไขรายละเอียด
14 พ.ย. 2559 19:56 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559รายละเอียด
14 พ.ย. 2559 19:55งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559รายละเอียด
14 พ.ย. 2559 19:54สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)รายละเอียด
11 ส.ค. 2559 17:23คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559รายละเอียด
11 ส.ค. 2559 17:22สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)รายละเอียด
11 ส.ค. 2559 17:19งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559รายละเอียด
22 ก.ค. 2559 20:53รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนรายละเอียด
22 มิ.ย. 2559 17:39แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัทรายละเอียด
10 มิ.ย. 2559 18:40การกำหนดราคาขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด ให้กับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)รายละเอียด
26 พ.ค. 2559 18:53 การกำหนดราคาขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด ให้กับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)รายละเอียด
18 พ.ค. 2559 13:26 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ฉบับภาษาอังกฤษ)รายละเอียด
17 พ.ค. 2559 07:54 การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด ให้กับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)รายละเอียด
16 พ.ค. 2559 08:08 การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด ให้กับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)รายละเอียด
16 พ.ค. 2559 08:01งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559รายละเอียด
16 พ.ค. 2559 07:55 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559 รายละเอียด
16 พ.ค. 2559 07:53สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)รายละเอียด
13 พ.ค. 2559 17:46หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายรายละเอียด
10 พ.ค. 2559 17:07 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ฉบับภาษาไทย)รายละเอียด
28 เม.ย. 2559 17:25แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559รายละเอียด
28 มี.ค. 2559 17:09การเผยแพร่รายงานประจำปี 2558รายละเอียด
17 มี.ค. 2559 17:46การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559รายละเอียด
25 ก.พ. 2559 12:53คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 (เพิ่มเติม Template)รายละเอียด
25 ก.พ. 2559 08:29งบการเงินรายปี 2558รายละเอียด
25 ก.พ. 2559 08:29การวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายบริหารรายละเอียด
25 ก.พ. 2559 08:28 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)รายละเอียด
24 ก.พ. 2559 21:25กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และงดจ่ายเงินปันผลรายละเอียด
Buy now